2022-09-15T15:34:36+00:00

Jubilejas gada piezīmes

Ilmārs Hiršs, Jubilejas gada piezīmes. – Rīga: SIA Libri Style, 2022 – 383 lpp. ISBN 978-9934-602-07-8 Grāmata sarakstīta autora 80 gadu jubilejas sakarā kā pateicība visiem, kas viņa garajā mūžā ir bijuši viņam līdzās ar savu iedrošinājumu, laba vēlējumiem, aizlūgšanām un praktisku palīdzību. Jubilejas gada griezumā sakārtotas autora esejas par šodienas sabiedrībā aktuālām tēmām, teoloģiskas skices par interesentu uzdotiem jautājumiem, pēdējo gadu laikā teiktas svētrunas un autora dzīvei īpaši nozīmīgi notikumi, kas ir radikāli iespaidojuši un izmainījuši vai būtu varējuši kardināli [...]

2022-09-15T15:42:23+00:00

Uzvarētāja ceļš

Ilmārs Hiršs, Uzvarētāja ceļš. Pārdomas par garīgo pieaugšanu. – Rīga: SIA Libri Style, 2021 – 415 lpp. ISBN 978–9934–8653–5–0 Autors turpina grāmatā Dieva Dēls cilvēku rokās iesāktās pārdomas par mūsdienu kristietības jautājumiem, pievēršoties kristieša garīgajai pieaugšanai. Kristietība pēc savas būtības nav sastingušu dogmu mācība, bet nepārtraukts garīgās dzīves dinamiskas attīstības un pilnveidošanās ceļš, svēttapšanas un uzvarētāja ceļš, kas pakāpeniski ved cilvēku tuvāk Dievam. Grāmata var tikt izmantota kā palīglīdzeklis kristieša pieaugšanas ceļā. Grāmatas centrālo daļu veido nodaļa Dieva skolā, kurā apskatīti [...]

2022-09-15T15:42:11+00:00

Dieva Dēls cilvēku rokās

Ilmārs Hiršs, Dieva Dēls cilvēku rokās. Pārdomas par mūsdienu kristietību. – Rīga: SIA Libri Style, 2020 – 365 lpp. ISBN 978–9934–8838–6–6 Kāda ir rietumu pasaules kristietība mūsdienu postmodernisma laikā? Vai gadsimtu gaitā Bībeles Jēzus Kristus nav apaudzis ar neskaitāmām dogmām, likumiem, baznīcas hierarhisko struktūru, bagātību un krāšņām liturģisko rituālu formām? Vai neesam atšķaidījuši kristietību liberālisma, demokrātijas un cilvēktiesību “mērci”? Vai ir kaut kas nemainīgs, ko kristietība nekādā ziņā nedrīkstētu pazaudēt? Vai mans templis atbilst Lielā Arhitekta Bībelē iezīmētajam projektam? Vai nebūvējam [...]

2022-09-15T15:42:00+00:00

Māls Veidotāja rokās

Ilmārs Hiršs, Māls Veidotāja rokās. Pārdomas par izredzētības mācību. – Rīga: SIA Libri Style, 2019 – 351 lpp. ISBN 978–9934–8838–0–4 Dievs, vai tiešām Tu kādus no mums esi izveidojis pazudināšanai? Vai tāds ir bijis Tavs iepriekšējais nodoms jau pirms pasaules radīšanas? Vai cilvēks nav ierobežots savā izvēlē pieņemt vai noraidīt Kristus upuri, ja Dievs jau iepriekš visu ir noteicis un zina? Cik brīva ir cilvēka griba mūžīgās dzīvības jautājumos? Par šiem un vēl citiem izredzētības mācības grūtajiem jautājumiem domāju savā jaunākajā [...]

2022-09-15T15:41:50+00:00

Dieva plaukstās iezīmēts

Ilmārs Hiršs, Dieva plaukstās iezīmēts jeb bez retušas. Autobiogrāfiskas skices. – Rīga: SIA Libri Style, 2017. – 338 lpp. ISBN: 978–9934–8653–1–2 Ar šo autobiogrāfisko atmiņu stāstījumu iedrošinos parādīties lasītājam bez retušas un izskaistinājumiem. Iespējams daudziem tas būs pārsteigums, jo būsiet saskatījuši tikai to stipro un dievbijīgo manas dzīves daļu. Diemžēl līdzās labajam ir bijušas arī kļūdas un izmisums, daudz kas tāds, ko šodien nožēloju. Bet Dievs ir brīnišķīgi kārtojis manus ceļus, žēlojis, vadījis un nesis cauri dzīvei. Un varbūt tieši manas [...]

2022-09-15T15:41:42+00:00

Baptisti Latvijā. Vakar, šodien, rīt.

Ilmārs Hiršs, Baptisti Latvijā. Vakar, šodien, rīt. Noderīgi materiāli. Nr.2. – Rīga 2016. – 100 lpp. Vai mēs paši sevi pazīstam? Ko mums izsaka vārds “baptists”? Kas tie ir par cilvēkiem, pie kuriem es piederu? Šī darba mērķis ir mēģināt mazliet ieskatīties Latvijas baptistu draudžu vēsturē, iepazīties ar tradicionālajiem baptistu uzskatiem un ikdienas dzīves praksi un salīdzināt to ar baptistu draudžu šodienu. Vai un kur mēs esam atkāpušies no baptisma saknēm?…

2022-09-15T15:41:33+00:00

Šaubas, autoritāte un integrācija.

Ilmārs Hiršs, Bībele. Šaubas, autoritāte un integrācija. Noderīgi materiāli. Nr.1. – Rīga 2015. – 103 lpp. Bībeles izcelšanās, tulkojumi, manuskripti un teksta attīstība. Kāpēc Bībele, neskatoties uz dažādu šaubu faktoriem, man joprojām ir autoritāte? Bībeles integratīvais uzdevums citu zinātņu un dzīves jomu kopumā.

2022-09-15T15:41:23+00:00

Pārdomu labirintos

Ilmārs Hiršs, Pārdomu labirintos. Rakstu krājums 2. Lasītais un saprastais. – Rīga: Kristīgās Vadības koledža, 2015. – 368 lpp. ISBN: 978-9934-8095-7-6. Vai prāta un apziņas atslēgšana ar mantras un austrumu meditācijas tehnikas palīdzību, iedziļināšanās sevī un Dieva meklēšana savas būtības dziļumos ir īstais ceļš patiesai spēka pilnai dzīvei ar Kristu? Vai mums nav nepieciešama pamatīga lūgšanu dzīves revīzija? Vai kristietī var iemiesoties dēmoni? Kas Toma evaņģēlijā ir tik nepareizs, ka to nevarēja iekļaut kanoniskajos rakstos? Vai Kumrana ir kristietības šūpulis? Grāmatā tiek meklētas [...]

2022-09-15T15:41:10+00:00

Patiesības Gara spēkā

Ilmārs Hiršs, Patiesības Gara spēkā. Svētais Gars mācībā un praksē. – Rīga: Kristīgās Vadības koledža, 2013. – 267 lpp. ISBN: 978-9934-8095-5-2. Baznīcas vēsture rāda ļoti lielu uzskatu dažādību izpratnē par Svēto Garu. Šajā jomā ir bijušas viskarstākās diskusijas, piedzīvotas vislielākās šķelšanās un bijusi arī liela maldīšanās. Grāmata “Patiesības Gara spēkā” ir sistemātisks pētījums par šo vienu no svarīgākajiem kristīgās ticības jautājumiem. Grāmatas pirmajā daļā apskatīti tādi jautājumi kā: Svētā Gara būtība; Svētā Gara darbība; Svētā Gara saņemšana; Svētā Gara kristība; Svētā Gara pilnums; [...]

2022-09-15T15:40:57+00:00

Debesis ir visur

Ilmārs Hiršs, Debesis ir visur. Referāti un publikācijas (I.Hiršs). – Rīga: Kristīgās Vadības koledža, 2012. – 352 lpp. ISBN: 978-9934-8095-4-5. Grāmatā “Debesis ir visur” apkopota neliela daļa no gandrīz 30 gadu laikā tapušajiem referātiem un publikācijām. Tajā ir ievietoti arī daži sākuma perioda darbi, kas ir rediģēti tikai literāri un dažviet  pielikta bibliogrāfija un atsauces, lai lasītājs varētu labāk saprast uzrakstīto tekstu, bet nav pārstrādāti pēc autora tagadējās teoloģiskās izpratnes. Saturs: DOMAS UN ATZIŅAS Bībele un materiālo vērtību pārvaldīšana Sargi ganāmo [...]

2022-09-15T15:40:46+00:00

Tajā naktī

Ilmārs Hiršs, Tajā naktī. Svētā Vakarēdiena vēsturiskie un teoloģiskie aspekti. – Rīga: Kristīgās Vadības koledža, 2012 (1.izd.); 2013 (2.izd.) – 260 lpp. ISBN: 978-9934-8095-1-4. Grāmata “Tajā naktī” ir sistemātisks pētījums par Svētā Vakarēdiena attīstību, vēsturi un izpratni Bībeles un kristīgās baznīcas skatījumā. Tā palīdz iepazīt Svētā Vakarēdiena priekšvēsturi jūdaismā, aplūko dažādas tradīcijas, rosina uz pārdomām par Svētā Vakarēdiena būtību un nozīmi un dod iespēju iepazīt gan kopīgo, gan atšķirīgo Svētā Vakarēdiena svinēšanā dažādās kristīgās tradīcijās. Grāmata ir pirmais darbs latviešu valodā, [...]

2022-09-15T15:40:32+00:00

Jaunās Derības grieķu–latviešu valodas vārdnīca

Ilmārs Hiršs, Jaunās Derības grieķu – latviešu valodas vārdnīca (4500 šķirkļu). – Rīga: Kristīgās Vadības koledža, 2006 (1.izd.); 2013 (2.izd.). – 186 lpp. ISBN: 978-9984-39-182-3. Vārdnīcā apkopoti vairāk nekā 4500 vārdu, tai skaitā visi, kas Jaunajā Derībā sastopami divas reizes un vairāk. Tā domāta teoloģijas studentiem, bakalauriem, maģistriem, praktizējošiem garīdzniekiem, katram, kas studē vai savā darbā lieto Jaunās Derības tekstu, vai interesējas par to.

2022-09-15T15:40:15+00:00

Reliģisko terminu vārdnīca

Ilmārs Hiršs, Sigita Hirša, Reliģisko terminu vārdnīca. – Rīga: Kristīgās Vadības koledža, 2010. – 214 lpp. ISBN 978-9984-39-571-5. Vārdnīcā tika iekļauti ne tikai svešvārdi, kas ir tieši saistīti ar sistemātisko un praktisko teoloģiju, bet arī termini un jēdzieni no reliģiju vēstures, filozofijas un psiholoģijas jomām, kā arī ar teoloģiju tieši nesaistīti svešvārdi, kas biežāk nekā citi ir sastopami teoloģiskajā literatūrā. Vārdnīcā ir atrodami arī draudzes dzīves, dievkalpojumu liturģijas, mūzikas un mākslas jēdzieni protestantu, katoļu un ortodoksā baznīcā, kā arī citās reliģijās [...]

2022-09-15T15:39:43+00:00

Ein Volk aus Juden und Heiden

Ilmars Hiršs, Ein Volk aus Juden und Heiden. Der ekklesiologische Beitrag des Ersten Petrusbriefes zum christlich – jüdischen Gespräch. Münster: Institutum Judaicum Delitzschianum der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, LIT Verlag, 2003, 202 S. – (Münsteraner Judaistische Studien, 15). ISBN 3-8258-6618-1. Monogrāfija ir autora promocijas darbs teoloģijas doktora grāda iegūšanai. Tas ir apjomīgs 1. Pētera vēstules eklesioloģijas pētījums, kas parāda savdabīgu autora izpratni par jūdu un nejūdu kristiešu attiecībām 1. gadsimta draudzē. Tas ir nozīmīgi un aktuāli arī šodienas kristiešu un jūdu [...]

Grāmatas var iegādāties kristīgās literatūras un dāvanu veikalā „Amnis”, Rīgā Lāčplēša ielā 37...

... vai pie autora.