Ilmārs Hiršs, Sigita Hirša, Reliģisko terminu vārdnīca. – Rīga: Kristīgās Vadības koledža, 2010. – 214 lpp. ISBN 978-9984-39-571-5.

Vārdnīcā tika iekļauti ne tikai svešvārdi, kas ir tieši saistīti ar sistemātisko un praktisko teoloģiju, bet arī termini un jēdzieni no reliģiju vēstures, filozofijas un psiholoģijas jomām, kā arī ar teoloģiju tieši nesaistīti svešvārdi, kas biežāk nekā citi ir sastopami teoloģiskajā literatūrā.
Vārdnīcā ir atrodami arī draudzes dzīves, dievkalpojumu liturģijas, mūzikas un mākslas jēdzieni protestantu, katoļu un ortodoksā baznīcā, kā arī citās reliģijās (islāmā, hinduismā, budismā, jūdaismā) lietoti svešvārdi, gramatikas termini un atsevišķi latīņu izteicieni. Dots plašs Bībeles grāmatu, ārpus kanonisko rakstu, apustulisko tēvu, antīko avotu, žurnālu, rakstu krājumu un monogrāfiju saīsinājumu saraksts. Grāmata domāta plašam interesentu lokam.