Published On: 16 aprīlis, 2022

Jņ 14,6: Jēzus saka: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība.”
Jņ 11,25:  Jēzus viņai sacīja: “ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība.

Tad, kad Jēzus saka šos vārdus, Viņa dzīves noslēgums ir jau pavisam tuvu. Tuvojas tā stunda, kad, cilvēciski skatoties, tālāk nav redzams nekāds ceļš. Viss šeit beidzas. Vēl tikai pēdējais gājiens, kas ved uz nāvi pie krusta. Bet Jēzus šajā brīdī saka: ceļš.
Vēl vairāk: Jēzus saka: dzīvība. Jau 24 stundas vēlāk Viņa ķermenis tiks ielikts kapā. Viņš taču to zina. Un tomēr šajā brīdī saka: „Es esmu dzīvība.” Jēzu, vai Tu kaut ko neesi sajaucis? Tās lietas izskatās pavisam citādāk! Dīvaini, situācijai pavisam neatbilstoši, ir šie vārdi: ceļš, patiesība, dzīvība.
Kas Jēzum dod tiesības tā teikt? Vai tā nav tukša, plātīga runa? Nē, Jēzus dīvainie vārdi pamatojas tajā, ka Viņš ir Dieva Dēls. Šis uzsvērtais „Es” norāda uz to, ko mācekļi vēl nav piedzīvojuši, bet mēs esam, – tā ir Jēzus augšāmcelšanās. Tā savieno visus 3 šī teksta jēdzienus un arī pārējo Jēzus „ES ESMU“ pašatklāsmes vārdos teikto. Augšāmcelšanās ir evaņģēlija centrs. Pāvils raksta : „Ja nebūtu augšāmcelšanās, tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība.” (1Kor 15,14) Tad nav mūžīgās dzīvības. Tad nav mums daļa pie augšāmcelšanās, jo tādas nav. Tad mēs paliekam nāvē.
Bez augšāmcelšanās Jēzus nebūtu ceļš, bet tikai ceļa rādītājs, nebūtu patiesība, bet tikai patiesības skolotājs, nebūtu dzīvība, bet veselīgās dzīves sludinātājs. Tāds Viņš arī, protams, ir, bet pāri visam, Viņš pats savā būtībā ir miesā nākušais un augšāmcēlušais Dievs. Jēzus var teikt šos vārdus tikai tāpēc, ka Viņš ir augšāmcēlies, tikai tāpēc, ka Viņš ir Dieva Dēls.
Kristus pats ir ceļš, patiesība un dzīvība. Persona parasti ir kā ceļa rādītājs. Šajos vārdos: ceļš ir pati Persona. Ar to ir pateiktas divas lietas:
– kas Jēzus ir pats savā būtībā;
– kas Jēzus ir tiem, kas Viņam tic, resp., kas Jēzus ir mums.
Ievērojiet, Jēzus nesaka: “Es jums parādīšu vienu ceļu daudzo ceļu vidū.” Viņš nesaka: “Ir daudzi labi ceļi, bet Es jums rādīšu to vislabāko.” Romas impērijā zināja izteicienu: „Visi ceļi ved uz Romu”. Šādu pieeju Jēzus noliedz. „Es esmu ceļš” – cita ceļa vispār nav. Tik nedzirdēti, bet tik tieši un nepārprotami. Nav cita ceļa.
Visas reliģijas un pasaules uzskati cilvēkam cenšas norādīt ceļu un prasa, lai cilvēks pa to ietu. Jēzus nav reliģisks vai morāls ceļa rādītājs, nav GPS uz tava dzīves ceļa. Viņš pats ir ceļš. Šie kategoriskie Jēzus vārdi „ES ESMU ceļš” nozīmē, ka visi pārējie ceļi faktiski ir neceļi, maldu ceļi, strupceļi. Ceļš ir tikai viens – tas ir Jēzus. Viņš nenorāda uz ceļu, Viņš ir ceļš. Mums nav citas pieejas pie Dieva, kā vienīgi caur Jēzu. Nav citas glābšanas, kā tikai tā, ko ir sagādājis Jēzus ar savu nāvi un augšāmcelšanos.
Katrs ceļš kaut kur aizved. Kurp ved Jēzus kā ceļš? Mēs izvēlamies ceļu atkarībā no tā, kurp gribam nokļūt. Jēzus ir ceļš, kas ved uz mērķi, kas ir patiesība un dzīvība, proti, Viņš pats.
Patiesība norauj mums mūsu maskas.
1Jņ 1,8: „Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos.” Citiem vārdiem, ja mēs dzīvojam bez Kristus, tad patiesība nav mūsos. Pēc savas dabas visi cilvēki bez izņēmuma ir masku nesēji. Tā saka Bībele.
Kad Jēzus patiesība mums norauj masku, tad visai mūsu bravūrai un paštaisnībai ir beigas. Tad es ieraugu sevi un man ir jāsaka kā Pāvilam: „Es zinu, ka manī, tas ir manā dabīgajā miesā, nemīt nekas labs.” (Rom 7,18)
Jes 53,6: „Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu.”
Mūsu skats ir vērts tikai uz mūsu pašu ceļu, mēs redzam tikai paši sevi un savu dzīvi. Citiem vārdiem sakot: mēs dzīvojam paši savā egoismā. Un pravietis saka, ka tas nav nekas pozitīvs. Tas raksturo mūsu maldu stāvokli. Kad Jēzus patiesība mums norauj masku, tad mēs ieraugām, ka, lai cik gudri un pareizi arī neizskatītos mūsu ceļi, tie savā būtībā ir un paliek savtīgi, patmīlīgi un egoistiski.
                Jēzus ir ceļš, kas ved uz dzīvību. Piecos no 7 Jēzus „ES ESMU” izteicieniem parādās vārds „dzīvība”. Un Jānis ar to saprot „mūžīgo dzīvību”. Jēzus Kristus ir vienīgais saprātīgais ceļš, jo vienīgi šim ceļam ir saprātīgs un jēgpilns mērķis. Tā ir Dieva valstība, kas mums ir dota caur Kristu. Vienīgais ceļš ar cerību.
Un nav šeit runa tikai par tiem, kas Kristu nepazīst. Problēma ir tajā, ka mēs neapzināmies briesmas. Aizmirstam, ka uz ļaunā ceļa ir vieglāk noturēties. Tur nemaz nav jāpieliek īpašas pūles. Iešana par Kristus ceļu nebūs viegla pastaiga. Kaut mūsos nekad nepazustu šīs garīgās rūpes: nenovirzīties no Kristus ceļa.
Un, ja kāds domā, ka ar viņu jau viss ir kārtībā, tad es gribu teikt: „Tu jau esi uz nepareiza ceļa. Apstājies un neesi tik pašpārliecināts.“ Paturi vienmēr acīs Kristu kā ceļu! Tas ir vitāli svarīgi mūsu svēttapšanai un arī Kristus lielā uzdevuma izpildei. Protams, tu neesi Kristus un nevari būt ceļš, tu neesi patiesība un dzīvība, bet tev ir jābūt ceļa rādītājam pie Kristus. Tu esi Kristus GPS šajā pasaulē. Viņš – Ceļš, mēs – ceļa rādītāji uz Ceļu, jo mēs līdz ar Viņu esam augšāmcēlušies.
Jēzus arī šajās Lieldienās saka mums tos pašus vārdus: „Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, jo Es esmu augšāmcelšanās.” Bet pirms tam Viņš saka vēl kaut ko: „Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man!”  (14,1)
Tas ir aicinājums, iedrošinājums un reizē arī apsolījums. Ticiet Man! Ticiet, ka tie nav tukši vārdi. Ticiet, ka Es esmu ceļš, kur ceļa vairs nav, ka Es esmu patiesība, tur, kur naids un meli patiesību ir pakāruši pie krusta, ka Es esmu dzīvība tur, kur jau parādās trūdu smaka.
Jēzus patiesi tāds ir, tāpēc ka Viņš ir augšāmcelšanās.

Svētīgus Kristus augšāmcelšanās svētkus!
2022. gada Lieldienās