Published On: 28 marts, 2024

Pasaules situācija kļūst arvien nedrošāka. Lai kā arī mēs gribētu aizvērt acis un neko neredzēt. Bet pāri šai nedrošajai pasaulei arī šogad skan Lieldienu vēsts: Kristus ir augšāmcēlies! Jaunā Derība neapraksta Jēzus augšāmcelšanos tik sīki un detalizēti kā Viņa miršanu. Varbūt tāpēc, ka nogalināšana ir cilvēku, bet  augšāmcelšana Dieva darbs, pie kura cilvēkam nav ne mazākās līdzdalības.
Bet tieši augšāmcelšanās ir Lieldienu un visas Dieva darbošanās centrs un kulminācija. “Ja nebūtu augšāmcelšanās,” saka Pāvils, “tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība.” (1Kor 15,14)
Augšāmcelšanās ir mūsu ticības pamats un nākotnes cerība.
Augšāmcelšanās ir uzvara pār grēka, nāves un velna varu.

Jēzus pirmajiem mācekļiem nebūt nebija tik viegli saprast notiekošo. Tukšais kaps drīzāk izraisīja neziņu, neizpratni, bailes, rūpes. Arī eņģeļu ziņa nedeva nekādu skaidrību. Tikai paša Jēzus parādīšanās, sastapšanās ar Viņu, atgrieza mācekļos ticību un prieku. Augšāmcelšanās galvenais liecinieks ir Jēzus pats. Tikai caur augšāmcelšanos ir saprotami vārdi, ko Jēzus jau iepriekš bija teicis mācekļiem: “Es esmu ceļš, patiesība, augšāmcelšanās un dzīvība.”
Bez augšāmcelšanās Jēzus nebūtu ceļš, bet tikai ceļa rādītājs, nebūtu patiesība, bet tikai patiesības skolotājs, nebūtu dzīvība, bet veselīgas dzīves sludinātājs. Tāds Viņš arī, protams, ir, bet pāri visam, Viņš pats savā būtībā ir miesā nākušais un augšāmcēlušais Dievs. Jēzus var teikt šos vārdus tikai tāpēc, ka Viņš ir augšāmcēlies, tikai tāpēc, ka Viņš ir Dieva Dēls. Viņa Dieva Dēla statuss un augšāmcelšanās – tas ļauj Jēzum teikt vārdus, kas no jebkura cita mutes izklausītos augstprātīgi un smieklīgi.

Viņš ir ne tikai ceļa rādītājs, bet Viņš ir ceļš. Viņš ir ne tikai augšāmcelts, bet Viņš pats ir augšāmcelšanās. Un tāpēc Viņš arī šodien šajā nedrošajā pasaulē var teikt: „Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man!” (Jņ 14,1)
Tas ir aicinājums, iedrošinājums un reizē arī apsolījums.

“Ticiet Man!” Ticiet, ka tie nav tukši vārdi. Ticiet, ka Es esmu ceļš tur, kur ceļa vairs nav, Es esmu patiesība tur, kur naids un meli patiesību ir pakāruši pie krusta, Es esmu dzīvība tur, kur jau parādās trūdu smaka.

Tieši tur, kur cilvēciski vairs nav redzams ceļš, Jēzus pats parādās kā ceļš, kas ved tālāk, pāri robežai, no pasaules telpas uz Debesīm. Vai tad paši neesam to piedzīvojuši? Ja arī ir jūra asaru un kaudze grēku, augšāmcēlušais Kristus saka: „Es esmu ceļš. Nāc, ej pa to!“

Tikai šis ceļš aizved pie Tēva. Teologi šodien daudz spriež par alternatīviem ceļiem pie Dieva. Tādu nav. Jēzus ir vienīgais ceļš pie Dieva.
Nav citas glābšanas, kā tikai tā, ko ir sagādājis Jēzus caur savu nāvi un augšāmcelšanos. Kaut mēs katrs šajās Lieldienās piedzīvotu sastapšanos ar augšāmcelšanās brīnumu!

Kristus ir augšāmcēlies! Viņš patiesi ir augšāmcēlies!

Māc. Ilmārs Hiršs
2024. gada Lieldienās