Grāmatas

 • Dieva plaukstās iezīmēts

  Dieva plaukstās iezīmēts

  Ilmārs Hiršs, Dieva plaukstās iezīmēts jeb bez retušas. Autobiogrāfiskas skices. – Rīga: SIA Libri Style, 2017. – 338 lpp. ISBN: 978–9934–8653–1–2

  Ar šo autobiogrāfisko atmiņu stāstījumu iedrošinos parādīties lasītājam bez retušas un izskaistinājumiem. Iespējams daudziem tas būs pārsteigums, jo būsiet saskatījuši tikai to stipro un dievbijīgo manas dzīves daļu. Diemžēl līdzās labajam ir bijušas arī kļūdas un izmisums, daudz kas tāds, ko šodien nožēloju. Bet Dievs ir brīnišķīgi kārtojis manus ceļus, žēlojis, vadījis un nesis cauri dzīvei. Un varbūt tieši manas kļūdas un greizie soļi kādam palīdzēs pareizā ceļa meklējumos. To arī katram lasītājam novēlu.

  Grāmatu var iegādāties kristīgās literatūras veikalā “Amnis” Rīgā, Lāčplēša ielā 37.

 • Baptisti Latvijā. Vakar, šodien, rīt.

  Baptisti Latvijā. Vakar, šodien, rīt.

  Ilmārs Hiršs, Baptisti Latvijā. Vakar, šodien, rīt. Noderīgi materiāli. Nr.2. – Rīga 2016. – 100 lpp.

  Vai mēs paši sevi pazīstam? Ko mums izsaka vārds “baptists”? Kas tie ir par cilvēkiem, pie kuriem es piederu?

  Šī darba mērķis ir mēģināt mazliet ieskatīties Latvijas baptistu draudžu vēsturē, iepazīties ar tradicionālajiem baptistu uzskatiem un ikdienas dzīves praksi un salīdzināt to ar baptistu draudžu šodienu. Vai un kur mēs esam atkāpušies no baptisma saknēm?…

 • Šaubas, autoritāte un integrācija.

  Šaubas, autoritāte un integrācija.

  Ilmārs Hiršs, Bībele. Šaubas, autoritāte un integrācija. Noderīgi materiāli. Nr.1. – Rīga 2015. – 103 lpp.

  Bībeles izcelšanās, tulkojumi, manuskripti un teksta attīstība.

  Kāpēc Bībele, neskatoties uz dažādu šaubu faktoriem, man joprojām ir autoritāte?

  Bībeles integratīvais uzdevums citu zinātņu un dzīves jomu kopumā.

 • Pārdomu labirintos

  Pārdomu labirintos

  Ilmārs Hiršs, Pārdomu labirintos. Rakstu krājums 2. Lasītais un saprastais. – Rīga: Kristīgās Vadības koledža, 2015. – 368 lpp. ISBN: 978-9934-8095-7-6.

  Vai prāta un apziņas atslēgšana ar mantras un austrumu meditācijas tehnikas palīdzību, iedziļināšanās sevī un Dieva meklēšana savas būtības dziļumos ir īstais ceļš patiesai spēka pilnai dzīvei ar Kristu?

  Vai mums nav nepieciešama pamatīga lūgšanu dzīves revīzija?

  Vai kristietī var iemiesoties dēmoni?

  Kas Toma evaņģēlijā ir tik nepareizs, ka to nevarēja iekļaut kanoniskajos rakstos?

  Vai Kumrana ir kristietības šūpulis?

  Grāmatā tiek meklētas atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem.

 • Patiesības Gara spēkā

  Patiesības Gara spēkā

  Ilmārs Hiršs, Patiesības Gara spēkā. Svētais Gars mācībā un praksē. – Rīga: Kristīgās Vadības koledža, 2013. – 267 lpp. ISBN: 978-9934-8095-5-2.

  Baznīcas vēsture rāda ļoti lielu uzskatu dažādību izpratnē par Svēto Garu. Šajā jomā ir bijušas viskarstākās diskusijas, piedzīvotas vislielākās šķelšanās un bijusi arī liela maldīšanās. Grāmata “Patiesības Gara spēkā” ir sistemātisks pētījums par šo vienu no svarīgākajiem kristīgās ticības jautājumiem. Grāmatas pirmajā daļā apskatīti tādi jautājumi kā:

  1. Svētā Gara būtība;
  2. Svētā Gara darbība;
  3. Svētā Gara saņemšana;
  4. Svētā Gara kristība;
  5. Svētā Gara pilnums;
  6. Svētā Gara dāvanas;
  7. Grēks pret Svēto Garu;
  8. Svētā Gara darbs indivīdā un draudzē.

  Grāmatas otrā daļa veltīta Jaunās Derības pneimatoloģijas apskatam, trešā – vasarsvētku un  harizmātiskām kustībām un to mācības pamatjautājumiem. Pielikumā dots ieskats Svētā Gara izpratnē islāmā.

 • Debesis ir visur

  Debesis ir visur

  Ilmārs Hiršs, Debesis ir visur. Referāti un publikācijas (I.Hiršs). – Rīga: Kristīgās Vadības koledža, 2012. – 352 lpp. ISBN: 978-9934-8095-4-5.

  Grāmatā “Debesis ir visur” apkopota neliela daļa no gandrīz 30 gadu laikā tapušajiem referātiem un publikācijām. Tajā ir ievietoti arī daži sākuma perioda darbi, kas ir rediģēti tikai literāri un dažviet  pielikta bibliogrāfija un atsauces, lai lasītājs varētu labāk saprast uzrakstīto tekstu, bet nav pārstrādāti pēc autora tagadējās teoloģiskās izpratnes.

  Saturs:

  1. DOMAS UN ATZIŅAS
   Bībele un materiālo vērtību pārvaldīšana
   Sargi ganāmo pulku!
   Topiet nemainīgi Jēzū Kristu!
   ”Otrā elpa” teoloģijā
   Mīliet cits citu!
   Vidusceļš
   Garīgais alpīnisms
   Pārdomas par kristietības robežām
   Pauze – klusais laiks ar Dievu
   Liecināšana
   Zīmes un brīnumi
   Svētdienskolas skolotāja darbs ar sevi un atbildība
   Kas ir kalpošana?
   Upuri Vecajā un Jaunajā Derībā
   Kristocentrisks
  2. LAIKI UN CILVĒKI
   Sludināšanas lekciju direktora amatā
   Ticības apliecību izveidošanās un attīstība
   Dieva tandēms
   Viena lappuse Savienības nama vēsturē
   Par Savienības nama atgūšanu
   Vladimirs Molčānovs
   Pārdomas par Latvijas baptistu draudžu darbu pārmaiņu laikos
   Eksistenciālisma  izpausmes Sērena Kirkegora  teoloģiskajos uzskatos
   Islāms un Jēzus
   Budisms un Jēzus
  3. TEOLOĢIJA UN PRAKSE
   Teoloģijas integratīvais uzdevums un loma zinātņu kopumā un sabiedrības dzīvē
   Draudze kā priesterība Pētera 1. vēstulē
   Bēgšana no pasaules vai atbildība par pasauli
   Kristiešu sociālpolitiskā atbildība Jaunās Derības skatījumā
   Pirmkristiešu draudzes identitātes meklējumu atspoguļojums Pētera 1. vēstulē
 • Tajā naktī

  Tajā naktī

  Ilmārs Hiršs, Tajā naktī. Svētā Vakarēdiena vēsturiskie un teoloģiskie aspekti. – Rīga: Kristīgās Vadības koledža, 2012 (1.izd.); 2013 (2.izd.) – 260 lpp. ISBN: 978-9934-8095-1-4.

  Grāmata “Tajā naktī” ir sistemātisks pētījums par Svētā Vakarēdiena attīstību, vēsturi un izpratni Bībeles un kristīgās baznīcas skatījumā. Tā palīdz iepazīt Svētā Vakarēdiena priekšvēsturi jūdaismā, aplūko dažādas tradīcijas, rosina uz pārdomām par Svētā Vakarēdiena būtību un nozīmi un dod iespēju iepazīt gan kopīgo, gan atšķirīgo Svētā Vakarēdiena svinēšanā dažādās kristīgās tradīcijās. Grāmata ir pirmais darbs latviešu valodā, kas Svētā Vakarēdiena sakramentu apskata no vēsturiskā, dogmatiskā, pastorālā un garīgā aspekta.

 • Jaunās Derības grieķu–latviešu valodas vārdnīca

  Jaunās Derības grieķu–latviešu valodas vārdnīca

  Ilmārs Hiršs, Jaunās Derības grieķu – latviešu valodas vārdnīca (4500 šķirkļu). – Rīga: Kristīgās Vadības koledža, 2006 (1.izd.); 2013 (2.izd.). – 186 lpp. ISBN: 978-9984-39-182-3.

  Vārdnīcā apkopoti vairāk nekā 4500 vārdu, tai skaitā visi, kas Jaunajā Derībā sastopami divas reizes un vairāk. Tā domāta teoloģijas studentiem, bakalauriem, maģistriem, praktizējošiem garīdzniekiem, katram, kas studē vai savā darbā lieto Jaunās Derības tekstu, vai interesējas par to.

 • Reliģisko terminu vārdnīca

  Reliģisko terminu vārdnīca

  Ilmārs Hiršs, Sigita Hirša, Reliģisko terminu vārdnīca. – Rīga: Kristīgās Vadības koledža, 2010. – 214 lpp. ISBN 978-9984-39-571-5.

  Vārdnīcā tika iekļauti ne tikai svešvārdi, kas ir tieši saistīti ar sistemātisko un praktisko teoloģiju, bet arī termini un jēdzieni no reliģiju vēstures, filozofijas un psiholoģijas jomām, kā arī ar teoloģiju tieši nesaistīti svešvārdi, kas biežāk nekā citi ir sastopami teoloģiskajā literatūrā.
  Vārdnīcā ir atrodami arī draudzes dzīves, dievkalpojumu liturģijas, mūzikas un mākslas jēdzieni protestantu, katoļu un ortodoksā baznīcā, kā arī citās reliģijās (islāmā, hinduismā, budismā, jūdaismā) lietoti svešvārdi, gramatikas termini un atsevišķi latīņu izteicieni. Dots plašs Bībeles grāmatu, ārpus kanonisko rakstu, apustulisko tēvu, antīko avotu, žurnālu, rakstu krājumu un monogrāfiju saīsinājumu saraksts. Grāmata domāta plašam interesentu lokam.

 • Ein Volk aus Juden und Heiden

  Ein Volk aus Juden und Heiden

  Ilmars Hiršs, Ein Volk aus Juden und Heiden. Der ekklesiologische Beitrag des Ersten Petrusbriefes zum christlich – jüdischen Gespräch. Münster: Institutum Judaicum Delitzschianum der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, LIT Verlag, 2003, 202 S. – (Münsteraner Judaistische Studien, 15). ISBN 3-8258-6618-1.

  Monogrāfija ir autora promocijas darbs teoloģijas doktora grāda iegūšanai. Tas ir apjomīgs 1. Pētera vēstules eklesioloģijas pētījums, kas parāda savdabīgu autora izpratni par jūdu un nejūdu kristiešu attiecībām 1. gadsimta draudzē. Tas ir nozīmīgi un aktuāli arī šodienas kristiešu un jūdu dialoga kontekstā.

 • Jānis Rīss

  Jānis Rīss

  Ilmārs Hiršs, Jānis Rīss. Rīga 1983 (mašīnrakstā).

  Grāmata ļauj iepazīties ar izcilā latviešu baptistu mācītāja Jāņa Rīsa dzīvi, viņa filozofiskajiem un teoloģiskajiem uzskatiem.

Grāmatas var iegādāties kristīgās literatūras un dāvanu veikalā „Amnis”, Rīgā Lāčplēša ielā 37 vai pie autora.